Hiking Project Logo

David Smith > Gem Favorites List

Sand Beach Bar Harbor, ME 64 
Thunder Hole Bar Harbor, ME 62